Rady zákazníkom

  Podklady pre štúdiu

  - geometrický plán (výškopis + polohopis) so zaznačením inžinierských sietí a susedných objektov
  - miestne regulatívy (zastavanosť, výška)
  - fotodokumentáciu pozemku
  - požiadavky na dom
  - odporúčame zhotoviť geologický prieskum

  Podklady pre územné rozhodnutie

  - situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy vrátane parcelných čísiel so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) k okoliu, situačný výkres a mapový podklad sa prikladá v dvoch vyhotoveniach
  - dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou, v prípade jednoduchých a drobných stavieb alebo ich zmien postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
  - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
  - záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané podľa zák. č. 24/2006 Z.z.
  - doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

  Podklady pre stavebné povolenie

  -preukaz totožnosti občana, štatutárneho zástupcu firmy alebo splnomocnenca
  - výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra v prípade, že stavebníkom je firma, družstvo a. i. (fyzická alebo právnická osoba)
  - kompletná projektová dokumentácia spracovaná podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov
  - list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace) na preukázanie vlastníckeho práva k pozemku určeného na výstavbu, alebo úradne uverený doklad, ktorým stavebník preukáže tzv. iné právo k pozemku v zmysle § 139 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
  - kópia z katastrálnej mapy
  - mená a adresy účastníkov konania, t. j. všetkých vlastníkov susedných nehnuteľností spolu s listami vlastníctva, ktoré majú informatívny charakter
  - stanoviská susedov - vlastníkov susedných pozemkov a nehnuteľností v prípade, že nebudú dodržané odstupové vzdialenosti v zmysle stavebného zákona
  - názov a adresa projektanta s osvedčením jeho odbornej spôsobilosti (autorizačné osvedčenie, diplom)
  - názov a adresa stavebného dozoru s fotokópiou preukazu odbornej spôsobilosti a s prehlásením stavebného dozoru v prípade, že stavba sa bude realizovať svojpomocne
  - názov a adresa dodávateľa stavby s fotokópiou oprávnenia na vykonávanie stavebnej činnosti (živnostenský list, výpis z obchodného registra) v prípade, že sa stavba bude realizovať dodávateľsky
  - právoplatné územné rozhodnutie, pokiaľ sa nejedná o spojené územné a stavebné konanie,
  -potvrdenia správcov sietí k existencii inžinierskych sietí
  - vyjadrenie dotknutých správcov sietí
  - rozhodnutie alebo stanovisko Okresného úradu odbor pozemkový a lesný
  - rozhodnutie obce alebo príslušnej mestskej časti o výrube drevín
  - vyjadrenie Okresného úradu odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia a ochrany vôd, - súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (krb, plynový kotol, kachle a. i.)
  - povolenia zriadenia vjazdu na komunikáciu
  - záväzné stanovisko obce k investičnej činnosti
  - stanoviská alebo rozhodnutia iných inštitúcií podľa druhu, povahy a miesta stavby ako napr.: Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, Pamiatkový úrad, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Dopravný inšpektorát, a iné doklady a podklady, podľa požiadavky stavebného úradu
  - splnomocnenie úradne overené na matrike alebo u notára - poverenie na zastupovanie (vyžaduje sa vtedy, ak niekoho poveríte na vybavenie veci)